Dva svety, jeden príbeh

Skazená mládež, sex, drogy, rocková hudba – to je len zlomok všetkých neduhov, ktorým je vystavovaných päť mladých sestier v malom americkom mestečku. Všetky sú krásne a nedospelé, panensky nedotknuté, plné túžob spoznať život a podľalhnúť nevinným nerestiam mladosti. Ich puritánski rodičia to ale vidia inak, a tak sa rozhodnú ich čistotu zamknúť doma na dva zámky a ich krásu zneprístupniť svetu. Zo strachu zo všetkého živého aj neživého im zapnú aj tú najposlednejšiu gombičku na blúzke úplne pri krku – práve tam končia zvrhlé po-hľady a nekalé úmysly ich rovesníkov. Veď doma majú predsa dosť lásky (vraj), lenže kto hľadá počas dospievania útočisko v náručí rodičov? Sociálna paranoja a strikt-ná výchova udusia sestry a vedú k hroznej tragédii – the virgin suicides. Životy ešte nenakusnuté, ukončené vlastnou rukou, túžobne očakávajúce, no nenaplnené.

Príbeh románu Jeffreyho Eugenidesa rezonuje pre-dovšetkým vďaka fi lmovej adaptácii Sofi e Coppoly. Do študentského divadla ho v dramaturgii Adély Balze-rovej priniesla režisérka Zuzana Páleníková. Zapojenie dvoch katedier (činoherního a alternativního a loutkového divadla) v procese tvorby sa ukázalo ako veľmi produktív-ne. Činoherci obstáli v udržiavaní dejovej konzistentnosti a jasnosti, alternatívci zase v emocionálnom prehlbovaní. Každý umocnil príbeh svojou vlastnou cestou, výsledkom čoho je pútavá a veľmi precízna inscenácia.

Scéna už po vizuálnej stránke narába s rozdielmi dvoch svetov – sveta mladíckej odpútanosti miestnych chlap-cov a sveta nedobitného domu sestier. Chlapci na jednej strane javiska objavujú svet dospelosti v svojom bunkri, ktorý sa nachádza v lóži hľadiska, a sú teda taktiež v istom zmysle divákmi. Práve to im neustále umožňuje šplhať až k pomyselným oknám dievčat a špehovať ich, sledovať teatrum mundi ženského dospievania. Na opač-nom konci javiska žijú dievčatá za bielym polopriesvitným závesom, ktorý zahmlieva ich existenciu do oparu ubíjajúcej neprístupnosti.

Príbeh sa rozvíja ako retrospektívne spomínanie už dospelých mužov, ktorí v mladosti tak krásne nevinne milovali sestry, najkrajšie no zároveň najzáhadnejšie (a navyše trošku „divné“) dievčatá v meste. Tvorcovia inscenácie sa pohrali s mnohými technikami, ktoré takýto typ rozprávania na divadle podporujú a osviežujú. Takým je napríklad strih a vystúpenie z roly, či jej zmena – keď sa na scéne odohráva spomienkový výjav zo stretnutia týchto dvoch svetov, zrazu sa zastaví čas a niektorý z hercov rozpovie svoj komentár, z pozície už dospelého muža.

Mužská časť súboru teda hrá viac úloh – chlapcov v mla-dosti, ako aj v dospelosti, no keď je treba, tak aj rodičov, doktora či – Casha! No ktorý z hercov by nechcel byť aspoň na chvíľu Cash, mladík, ktorý musí ženy od seba priam odháňať a ktorý zároveň ako jediný zistil, ako chu-tí zakázané ovocie z domu Malvinových. Herci (Tomáš Jarkovský, Ondřej Novák, Pavel Kryl) sa o túto úlohu priam pobijú, no darmo, šampión je len jeden. And the winner is – Igor Orozovič! Nič si z toho nerobte chalani, veď niekto musí hrať aj matku. Samotné rozdeľovanie postáv je tu teda súčasťou inscenácie, kedy autori veľ-mi vtipne a kreatívne narábajú s faktom viacnásobných úloh hercov. Pri zapojení postavy matky do deja herci vystúpia zo svojich rolí a Tomáš Jarkovský veľmi vtipne narieka, že práve on ju musí hrať. Samotný fakt, že muž hrá postavu bigotnej starnúcej ženy, a to bez akýchkoľvek pokusov o násilnú vizualizáciu zmeny pohlavia, je v svojej grotesknej nespojiteľnosti veľmi výpovedným prvkom. Tomáš škrtí hlas a svoj pohyb uzatvára do ná-silného kŕču. Divák akoby cítil, ako v ňom táto postava ubíja jeho mužskosť. Ostatní herci, predovšetkým dievčatá, nemali väčší priestor pre individuálny výkon, výber titulu počíta skôr s akýmsi viachlasom, chórom dievčat a chlapcov.

Humor, ktorý je zásadne na strane chlapcov, jemne šteklí bránice publika, pretože pripomína mladícke prešlapy a pózy nás všetkých. Prvé pivo, ktoré nepríjemne pení no-som (ale predsa to prvé chutí zo všetkých najlepšie), stohy Playboya v tajnom bunkri a nekonečné nacvičovanie toho najviac v pohode oslovenia (ktoré sa v reáli mení na nesmelé „čau“) - prvé dotyky dospelosti sa nám dnes zdajú tak smiešne, no zároveň tak pateticky objavné.

Svet sestier, zahalený už spomínaným závesom, je sprí-tomnený v omnoho poetickejšom duchu. Predovšetkým prostredníctvom tanca ukázali autori inscenácie vnútorný rozmer ich tragédie. Nesnažili sa vysloviť nevysloviteľné, či verbálne postulovať iracionálne, ale intuitívne artiku-lovať emócie cez tanec. Tak milovanie či umieranie zosta-li príjemne visieť v éteri s pomyselnými troma bodkami na konci, no predovšetkým bez toho, aby ich niekto zra-zil prebytočnými slovami na podlahu. Tieto momenty by prozaickým hereckým výstupom mohli skĺznuť k vulgari-te, scénický tanec a elektronická hudba ich ale zjemňujú bez toho, aby divákovi unikol zmysel vrámci deja.

Chlapci, ktorí nechcú nič, len päť sestier, a päť sestier, ktoré chcú všetko, no nemôžu nič. Príbeh nenaplnených túžob mladosti spojil na DAMU dve katedry a dve rôz-ne estetiky divadelnej výpovede. Je veľmi pochvalné, že prínos oboch je v inscenácii veľmi zrejme dešifrovateľ-ný, no zároveň ich syntéza nezachádza do mechanické-ho „lepenia“ nápadov. Naopak, výsledok ich spolupráce pôsobí veľmi komplementárne, správny pomer humoru a pátosu sa objavuje v jemných nuansách a nie v zbytoč-ne vyostrených pointách. Jeden príbeh, ktorý neúspešne spájal dva nespojiteľné svety, sa tak premenil na jednu inscenáciu, ktorá úspešne spojila dve katedry.

režie: Zuzana Páleníková (KČD)
dramaturgie: Adéla Balzerová (KALD)
scénografie: Klára Fonová (KS)

produkce: Anna Řezníčková, Josef Balous (KP)
hudba:
Petra Horváthová (KALD)

technical support: Matyáš Řezníček
hrají: Tomáš Jarkovský (KALD), Ondřej Novák (KČD), Pavel Kryl (KČD), Igor Orozovič (KČD), Dana Marková (KČD), Klára Brtníková (KČD), Týna Průchová (KČD), Anna Schmidtmajerová (KALD), Petra Horváthová (KALD).

Světová premiéra 8. září 2008 v Paláci Akropolis.