Editorial #9

Hybris nie je marshmallow!

Týmto výkrikom strieľam úvodný výkop nového ročníka časopisu Hybris, a zároveň ho považujem za pomyselné požehnanie od sudičiek do budúcnosti. Tento akademický rok sa v našej redakcii ponesie v duchu „borenia mýtov“, ktorý sme nahryzli už v poslednom predprázdninovom čísle pod vedením Vítka Pokorného. Okrem recenzií inscenácií v DISKu teda rozšírime nás tematický záber o reflexiu súčasnej kultúry, a to pod heslom „žiadne okolky, žiadne servítky!“.

Fakt, že sa naša kultúra v najširšom slova zmysle ocitla v slepej uličke konzumu a tlaku trhu, je dnes už hádam top témou všetkých „hospodských intelektuálov“. Celý svet, zdá sa, zalialo lepkavé želé pohodlnosti, nekultúrnosti a pochybnej polovzdelanosti. Umelá sladkosť nafarbená na rúžovo akoby prerástla do gigantického marshmallow, ktorý dusí všetky pokusy o únik. Apriórne opovrhnutie a nevôľa podoby, zdroje a výrazy tejto kultúry pomenovať, ale taktiež vedie ku kultúrnej šero-slepote. Hoci sa nám súčasné trendy nemusia pozdávať, nemôžeme pred nimi zatvárať oči, inak si zahatíme cestu k postihnutiu komplexného vzťahu spoločnosti a kultúry. Preto sa v Hybris pokúsime dostať na kĺb dnešnej dobe a čiastočne osvetliť jej charakter. Uhol našej pozornosti sme preto rozšírili; v tomto čísle si môžete vychut-nať napríklad aj zamyslenia nad obľúbenými televíznymi seriálmi či pochybnou dekadentnosťou dnešnej dekadencie, zoznámiť sa s ikonami streetartu či Schechnerovou knihou štúdií o performancii. Pokúsime sa tu teda vytvoriť akúsi myšlienkovú platformu mladej generácie umelcov a kritikov. V rozhovore sme dali slovo čerstvému absolventovi odboru činohernej réžie na DAMU Pavlovi Ondruchovi, ktorý sa na javisku snaží predovšetkým o oživenie jazyka, ktorý skutočne prehovára. Akýsi kaleidoskop fenoménov, ktoré považujeme za určujúce pre stav súčasnej kultúry, vytvára nová rubrika fejktony – ide o krátke fejtóny, ktorým sme ale nechceli stavať mantinely žánrovým rámcovaním, a preto sú tak trochu fejk. A na našich stránkach (www.hybris.cz) ich nájdete ešte viac, k všetkým článkom sa tu môžete aj priamo vyjadrovať, preto verím vo vznik bohatej virtuálnej názo-rovej konfrontácie!

Táto koncepcia, ako všetci v redakcii dúfame, by mala či-tateľom sprostredkovať erudovaný obraz sveta a inšpirovať ho pri jeho hlbšom poznávaní. Praktizujúcim či študujúcim umelcom by mohla byť vodítkom k presnejšej defi nícii tvorby dnes a pre dnešného diváka. K bližšiemu pomenovaniu tvorivej činnosti by mala slúžiť aj rubrika Dialogy, ktorá sa tento rok bude venovať dramaturgii. V tomto čísle si môžete prečítať názory pedagógov z Či-ech a Slovenska na rôzne problémy vrámci tejto ťažko postihnuteľnej profesie. No a lahôdkou na spestrenie je aktovka Ondřeja Šulca DEADALOS, či fotografie, ktorých témou je „stopa človeka v dnešnom svete“.

Prajem príjemné čítanie a nezabudnite, Hybris nie je marshmallow!