Pohled za závoj neschopnosti

Irský katolický marxista. Tento bizarní přídomek dávají odpůrci Terrymu Eagletonovi (1944), výrazné postavě soudobé literární vědy. Jeho odpůrci jsou především z řad filozofů a umělců postmoderního směřování, vůči kterému se tento provokativní literární teoretik výrazně vymezuje. Eagleton prošel jako pedagog řadou britských univerzit. Nyní své ironické výpady vůči dnešnímu kultu postmodernismu vysílá z přednáškových místností univerzity v Manchesteru.

Jeho kniha Sladké násilí – Idea tragična se vymezuje vůči postmoderní představě „konce velkých příběhů“ a „smrti tragédie“. Je to jistě troufalé vyrazit přímo do ideologického týla nepřítele, ale Eagleton na desítkách příkladů dokazuje, že je fundovaným protivníkem a své náboje nestřílí jen tak do vzduchu. „Člověk jakožto biologická bytost zůstal od počátků civilizace až do dneška prakticky nezměněn a velmi málo se změnily i ty jeho city a představy, které stojí nejblíže biologickým faktům jeho existence,“ je základní teze Ea-gletonovy představy. Na niti kulturních dějin od Aischyla až po postmoderního Kunderu pak irský provokatér sveřepě de-monstruje, že dokud se milujeme a zabíjíme, je mylné tvrdit, že tragický pocit člověka vymizel a nahradila ho jakási postmo-derní všehochuť. Dokud existuje utrpení, existuje i tragédie.

Eagleton ve svém výsměchu vůči postmoderně jde až na hranici filozofického atentátu, kdy tento směr ztotožňuje se zkostnatělým konzervatismem a označuje je za manžele, kteří se potřebují, ale přesto na sebe neustále křičí. Obvinění z marxismu ladně vyřeší tím, že postmoder-nu s marxismem přímo spojí, protože obě tato myšlenková hnutí vzývají historicismus jakožto hybatele společenských dějů. Ve skutečnosti je jádro světového pohybu ukryto právě v tragickém pocitu člověka z vlastní existence a postmoder-na s marxismem chtějí filozofický problém „lidství“ vyřešit jaksi úplně mimo individualitu, čímž si celou záležitost znač-ně zjednodušují.

Na otázkách osudu, svobody, krutosti nebo štěstí Eagleton objevuje, že hegelovská dialektika či lyotardovské „jazykové hry“ jsou pouze závojem neschopnosti vyřešit ele-mentární problém dějin – proč lidé trpí a jak toto utrpení zmírnit nebo dokonce úplně vyrušit. Ve svém katolicismu přímo hereticky tvrdí, že Kristova zvěst není ukryta ve wes-ternově statečném obětování se na kříži, ale v zoufalé prosbě Ježíše v Getsemanské zahradě, aby ho Bůh utrpení zbavil. Dogmatičtí křesťané, marxisté a postmodernisté se bláznivě oddávají kříži, ale Eagleton vyzývá, abychom v rámci filozofie a umění vyhlásili utrpení a tragédii člověk totální válku.

Eagleton nepřináší žádná definitivní řešení, čímž nahrává svým oponentům k námitkám – kde je tedy prav-da? Svým vhledem do společensko-umělecké problematiky násilí a krutosti jednoznačně dokazuje, že tragédie nezemřela. Láska a smrt jsou jediní hybatelé lidského individua a stěží se jejich vliv zruší frustrací francouzských levičáků, kteří si po zpackané revoluci roku 1968 vymysleli postmodernu, pro-tože jim osud vzal jejich hračku. Metafyzický základ umělecké tvorby je jenom a pouze v lásce a smrti. Odtud je třeba vy-cházet. Ostatně jak říká sám Eagleton: „Zákon a touha jsou skrytě zajedno – že nekonečno, s nímž se setkává, je touha převlečená za něco jiného, a že nejhlubším záměrem zákona není naší touhu zakazovat, nýbrž naopak vyžadovat, abychom se jí oddali. Ovšem protože dotyčnou touhou je pud smrti, je to právě zákon touhy, který se směje naposledy.“

Terry Eagleton: Sladké násilí – Idea tragična; překlad: Marek Sečkař, vydal Host, Brno. 2004. 392 stran.