Scherhauferovy skalpely

Ze školy jsem si odnesl zkušenosti dvě. Tou první je potřeba dialogu a tou druhou potřeba prostředků nut-ných k udržení řádu. Druhou zkušenost mi vštípil Arnošt Goldam. Hodiny s ním byly směřovány více k onomu proč?, než k teoreticky zdánlivě aplikovatelnému jak?. První zkušenost (potřeba prostředků nutných k udrže-ní řádu) jsem si odnesl ze studia dramatické výchovy. Mým vedoucím diplomové práce byl Alexej Pernica, žák a živý zprostředkovatel myšlenek Ivana Vyskočila. Otázka komunity, jako ostrova stability, byla tématem dvou studentských let.

Tedy jsem škamna JAMU opouštěl s vědomím toho, že chci dělat divadlo pro vlastní proč? a že k tomu budu potřebovat nějaké instrumenty k dialogu s herci a vůbec celým tím seskupením života s názvem divadlo. Nutno říci, že jsem si v duchovní kabele odnášel poznámky z hodin teorie režie od Petera Scherhaufera, které mi později zachraňovaly „kejhák“ v divadelním provozu. Zapojení intuice v práci s hercem nad smysluplně vo-lenými tématy velice dobře naplňovalo potřebu tázání. Prostředky nutné k vytvoření stabilního komunitní-ho ducha také dobře uzemňovaly práci se skupinou. Ale vznikal trýznivý problém – práce se někdy utápěla v dobré vůli tázání a hledání, ve vyzařování témat, v pů-sobivých kompozicích, v poznávání specifické sociální dynamiky toho, či onoho divadla. Problémem bylo hle-dat stále nové a nové proč a jak společně na to. A v té chvíli mi z tašky vypadla krásná sestava řemeslných skalpelů, sepsaných v hodinách Petera Scherhaufera. Posílila se tak spolupráce s dramaturgy na zkouškách, v ohništi dění a přibylo hravých možností kudy jít jinu-dy, než jen cestou citu, srdce či zkušeností. Snad tak došlo k pokusu o harmonii mythos a logos.

Půvab mýtopoetického tázání doplnily možné, či prak-ticky nemožné struktury. Jakoby jeden z učitelů (Gol-dflam) ukázal na hlínu, z níž je nutno Golema vlastní rukou a dotekem uplácat, druhý (Pernica, potažmo Vyskočil) ukázal na potřebu společného šému a třetí (Scherhaufer) na anatomii toho všeho. S těmito zbra-němi kráčím a snažím se, aby jedna nezahubila druhou, ale také abych nebyl lenoch a onu anatomii poctivě studoval.