Typy, masky, roly

Fakt, že tvár je vyjadrením základného vzťahu tela a duše, by mal byť základnou poučkou všetkých diva-delníkov. Samotná existencia divadelnej masky a jej štandardná typológia je toho viac než jasným dôkazom. Kniha Josefa Vinařa Hercova tvár I.1, ktorá vyšla koncom minulého roka v slovenskom preklade, sa snaží tento vzťah osvetliť a sprístupniť, premostiť výskum fyziognomiky tváre s divadelnou praxou.

Hneď v úvode autor uvádza striktné terminologické rozlíšenie medzi „obličajom“ a „tvárou“. Obličajom sa rozumie samotný tvar hlavy, ktorého význam je pridele-ný. Výrazovú premenu spôsobuje buď sociálna miméza (spoločenské prispôsobovanie sa) alebo tvár ako výraz vnútra. Opodstatnenie pre hereckú prax zdá sa jasné – tvár ako taká je stelesnením vzťahu idey a reálneho objektu, vnútornej a vonkajšej existencie.

Publikácia sleduje vývoj štúdia tváre a jej výrazu od sta-rovekých orientálnych a antických tradícií až po fenome-nológiu Emmanuela Lévinasa a iné súčasné tendencie. Z bohatých inšpiračných zdrojov dospieva k rozdeleniu tváre do troch vrstiev. Prvou, vitálnou vrstvou je brada, ktorú autor stotožňuje s vnímaním hladiny energetické-ho rezervoáru človeka. Druhá vrstva zahŕňa ústa, nos, pery, líca a uši a je vrstvou senzitívnou – sprostredkujú-cou informácie o svete, konštituujúcou významy. Tretia, duševná vrstva je tvorená čelom a jeho okolím a signali-zuje kreativitu a rôzne mravné vlastnosti.

Priblíženiu významu jednotlivých komponentov tváre napomáha bohatá antropologická dokumentácia obra-dov, či už v tradičných spoločenstvách alebo v modernej civilizácii. Na základe analýzy týchto obradov autor do-spieva k odhaľovaniu štruktúry symboliky tváre, čo sa stáva spomínaným pojítkom s divadelnou praxou.

Na záver je nutné spomenúť, že publikácia sa nemôže pochváliť vhodnou prekladateľskou či editorskou prá-cou. Napriek tomu má, predovšetkým pre praktizujúcich hercov význam pre pochopenie vlastnej práce. Tá sa ne-môže vzďalovať funkcii stelesňovania ideí a vnútorných významov, a práve kniha Hercova tvár I. by mala byť akýmsi vodítkom, ako tento pôvodný význam herectva nájsť a využiť.

1 VINAŘ, Josef: Hercova tvár I. Banská Bystrica: Drewo a srd, 2010.