Mezinárodní konkurence neuškodí

Pražské Quadriennale (PQ) je největší celosvětovou akcí, která zkoumá oblast scénografie a všech aspektů jejího použití – od scé- nického umění, kostýmního a light designu po aplikovanou scé- nografii. V rámci letošního hlavního tématu SharedSpace: Hudba Počasí Politika došlo také k intenzivnějšímu zapojení divadelních uměleckých škol z celého světa. Zlomvaz se stal oficiální součástí PQ, konkrétně projektu SpaceLab, a oproti předchozím ročníkům došlo ve struktuře festivalu k mnoha změnám. Právě na tyto změ- ny, na vznik a průběh spolupráce mezi studenty DAMU a PQ jsem se ptala MgA. Petra Prokopa, pedagoga katedry produkce a proděkana DAMU pro studijní záležitosti a uměleckou činnost, který na tento projekt dohlíží a který jej částečně sám inicioval. 

Kde vznikla prvotní myšlenka na tak úzkou spolupráci PQ a festivalu Zlomvaz?Zrodila se zhruba před třemi lety, my- slím, že to byl rok 2012. Tehdy poprvé přišla nabídka ze strany PQ hledajícího aktivity, které by se daly v českém di- vadelním prostředí provozovat dlouho- době a mezi jeho jednotlivými ročníky. Protože tehdy jsem byl hlavním mana- žerem PQ 2011 a zároveň jsem působil na DAMU na katedře produkce, tak se spojení se Zlomvazem nabízelo.

Zapojení Zlomvazu do programu PQ je tedy výsledkem dlouhodobějšího konceptu?Přesně tak, ze strany PQ přišla napří- klad nabídka pomoci nám s kurátoro- váním zahraničních dílen probíhajících v rámci Zlomvazu, ale i mimo něj. V této věci se angažovala zejména paní Sodja Zupanc Lotker, umělecká ředitelka PQ, která vytipovala jednot- livé umělce a oslovila je s nabídkou možnosti uspořádat u nás přednášku nebo dílnu. Od roku 2012 to byli zhru- ba dva, tři hosté, v posledním roce jich bylo dokonce asi sedm. PQ nám tedy vždy doporučilo umělce a poté se třeba i částečně podílelo na financování jeho příjezdu a uspořádání dílny. Postupně se tak spolupráce mezi DAMU a PQ upevňovala a rozšiřovala.

Zmínil jste, že PQ hledalo aktivity, které by mohlo zařadit pod svou záštitu dlouhodobě - znamená to tedy, že Zlomvaz by se měl stát stá- lou součástí PQ?

Jak to bude za čtyři roky, je velká otázka. K navázání spolupráce přispěl i projekt PQ Intersekce, v jehož rámci PQ provozovalo řadu aktivit už během ročníku 2011. V roce 2013 PQ získalo dotaci na nový projekt s názvem SharedSpace a oslovilo DAMU, jestli by nechtěla být jedním z partnerů toho projektu, což jsme rádi přijali. Aktivi- ty, které do projektu vkládáme, jsou různé – hlavní z nich je ale pořádání Zlomvazu. Jedná o tříletý projekt, tak- že už v letech 2013 a 2014 byl Zlomvaz součástí SharedSpace. Vzhledem ke ko- nání dalšího ročníku PQ právě v letoš- ním roce jsme se rozhodli nepořádat Zlomvaz v tradičním termínu, ale vy- užít příležitost, spojit ho s PQ a udělat ho v trošku jiném produkčním zázemí.

V čem spočívají hlavní organizační změny?Asi nejvýraznější změnou je doba a délka konání. Zlomvaz nebude pro- bíhat tradičně v květnu, ale v červnu, a místo původních čtyř dní bude trvat jedenáct dnů. Další změnou je složení hostujících škol. Zlomvaz stále zůstá- vá festivalem vysokých uměleckých škol, ale kromě těch tradičních čes- kých a slovenských účastníků se letos zapojí umělecké školy z celého světa. Jenom v DISKu je přes 20 hlavních představení. Mimoto budou k vidění menší představení v Řetízku a na K222 a připravuje se i samostatný program na Jungmannově náměstí, kde bude otevřená pouliční scéna pro před- stavení, která v podstatě nepotřebují žádné technické zázemí. A potom samozřejmě nějaký off-program v Cihelné ulici.

Přijali jste nějaká větší organizační opatření právě kvůli očekávání vět- šího zájmu zahraničních studentů a návštěvníků PQ o Zlomvaz? Jak to bude například s překládáním jednotli- vých představení?

Tohle je v řešení. V rámci výzvy pro zahraniční školy i v rámci výběru jednot- livých představení, na čemž se podíleli především naši studenti, byl kladen důraz na to, aby šlo o mezinárodně srozumitelná představení, kde nejlépe není potřeba ti- tulkování. Ale samozřejmé jsou tam i věci postavené na textu, které by se titulkovat měly. Budeme se to snažit řešit individu- álně. Kromě představení bude v budově DAMU v rámci projektu SpaceLab probíhat také série asi padesáti workshopů. Vzhle- dem k tomu, že už nyní víme, že jsou tyto workshopy vyprodané, počítáme, že se jich zúčastní okolo 1200 studentů z celého světa.

Probíhala koordinace celého programu Zlomvazu v těsné spolupráci s PQ, nebo jste měli volnou ruku?Hned na začátku jsme se dohodli, že ur- čitá část programu bude čistě na našich studentech. Dostali jsme od PQ základní zadání toho, co má program splňovat a jaké má mít základní parametry, ale poté se už pohybujeme poměrně svobodně. Naši studenti s PQ konzultují jen dílčí věci. Třeba finální podoba programu DIS- Kových představení se s PQ konzultovala. Naši studenti mají na starosti vše, co se bude odehrávat v budově DAMU, kromě workshopů, které si PQ zajišťuje samo. Studenti z USA mají třeba na starosti po- uliční představení.

Zlomvaz se tedy organizačně rozrostl na několik spolupracujících týmů. Objevily se při této spolupráci nějaké vážnější neshody?

Jen něco málo. Vzhledem k tomu, že polovinu budovy DAMU má PQ pronajatou pro pořádání workshopů, tak občas došlo k nějakým menším střetům, především ohledně místností a techniky. Šlo ale jen o to, ujasnit si, kdo bude co primárně po- užívat, takže se určitě nejednalo o žádnou konfrontaci. Spíše bylo potřeba vyjasnit si některé postupy, ujasnit si, jak se budou naši studenti na dění podílet, jak to celé zorganizovat.

Kolik studentů DAMU se v současnosti na organizaci podílí?V našem týmu jsou primárně studenti z druhého ročníku bakalářského studia katedry produkce a některé dílčí věci zajišťují lidé z prvního bakalářského ročníku. Zapojení dalších studentů bude samozřejmě vzrůstat s přibližujícím se termínem začátku. Celkově se organizačních věcí bude účastnit 20 – 25 studentů. Je to skvělá příležitost zkusit si organizaci větší mezinárodní akce se zahraničními partnery a výrazně větším rozpočtem. Myslím si, že je dobře, že jsme se k této spolupráci odhodlali, protože kromě zkušeností pro studenty to určitě pomůže i DAMU s prezentací v zahraničí.

Zmínil jste výhody, které přineslo spojení PQ a Zlomvazu – vnímáte i nějaké nevýhody této spolupráce?Věci, které nebudou fungovat, se ukážou asi až v průběhu realizace. Já nějaké velké nevýhody nepociťuji. Vzhledem k tomu, že je tam více zahraničních škol, tak je samozřejmě prostor pro produkce DAMU mnohem menší, což může být pociťová- no jako mínus. Zároveň si ale myslím, že mezinárodní konkurence bude pro české a slovenské školy jedině prospěšná. PQ bylo v minulosti dost odříznuté od české- ho odborného zázemí a od českých uměleckých škol. Budu rád, pokud se letos do programu naši studenti aktivně zapojí a Zlomvaz tak splní svůj primární účel - setkávání se a propojování studentů uměleckých škol a nadšenců do umění. 

SlovníčeK Pojmů:

Intersekce: Intimita & spektákl

Mezinárodní projekt Intersekce: Intimita & spektákl byl jedním z hlavních programových pilířů PQ 2011. V rámci tohoto projektu došlo k propojení rozličných oblastí a žánrů současného umění, které pracují se scénickou akcí, jako instalace, video art, performance, body art, nová média, architektura či site-specific. Intersekce nabídla mimo jiné venkovní instalaci na piazzetě Národního divadla čítající 30 boxů naplněných instalacemi a per- formancemi. Cílem bylo vést divadlo blíž k lidem, vyvést ho z divadelní budovy a umož- nit divákovi zažít ho jinak, než je převážně zvyklý. PQ chtělo ukázat, že scénografie není spojená jen s činohrou, ale objevuje se ve videoartu, instalačním umění, choreografii a dalších formách umění.

SharedSpace: Hudba Počasí Politika

SharedSpace je tříletý (2013 – 2016) mezinárodní scénografický výzkumný a umělecký projekt, který sestává ze série sympózií, experimentálních výstav s pracovními názvy Hudba, Počasí, Politika, Předměty, Tvůrci, Prostor, Kmeny, a rozsáhlého vzdělávacího pro- gramu SpaceLab (série dílen a představení). Hlavním cílem projektu je vytvořit platformu pro výzkum současné scénografie, zkoumat scénografii z interdisciplinárního hlediska a nahlížet ji jako aktivního hybatele při vytváření prostorových / performativních / spo- lečenských vztahů.

SpabeLab

Projekt SpaceLab je vzdělávací součástí projektu SharedSpace, který organizuje PQ ve spolupráci se studenty z torontské YORK University, z chicagské DePaul University, z lon- dýnské The Royal Central School of Speech and Drama a z pražské DAMU. Hlavním cílem projektu SpaceLab je podnítit mezinárodní experimentální interakci a osobní výměnu zkušeností mezi divadelními a uměleckými akademiemi. Projekt SpaceLab je rozdělen do dvou sekcí: workshopy a představení festivalu Zlomvaz.